Třída motýlků

O děti se starají: Učitelky: Bc. Marie Šokalová, Bc. Karolína Surovcová a Bc. Leona  Lluch Pavliková Asistentky: Dagmar Buroňová a Marie Stuchlíková

Charakteristika třídy:

Třída Motýlků je věkově heterogenní v rozmezí 3-6 let. 

Náš třídní vzdělávací program je všestranně zaměřen na rozvoj dětské osobnosti a provázet nás školním rokem 2023/2024 bude maňásek Kostkáček. V průběhu celého roku chceme dětem nabízet pestrou škálu aktivit a činností pro rozvoj rozumových i pohybových dovedností. Zároveň chceme vytvářet prostředí plné příležitostí, skrze které děti budou moci rozvinout své citové, mravní i estetické cítění. V naší třídě klademe důraz na rozvoj přátelství a dobrých vztahů nejen mezi dětmi navzájem, ale také ve vztahu učitelek a dětí. Věříme, že partnerský přístup v dětech budí důvěru a podporuje odvahu pouštět se do nových věcí a nebát se vlastních chyb. Ve třídě využíváme individuálního přístupu k dítěti a respektujeme jeho jedinečnou osobnost.

Abychom dosáhli vytyčených cílů, budeme dětem nabízet pestré aktivity, mezi které patří především pravidelné pohybové ranní chvilky, logopedická a grafomotorická cvičení, příležitosti k pracovním činnostem, výtvarné a estetické aktivity, prožitkové učení, vyprávění příběhů a pohádek, dramatizace, zpěv písniček a poslech hudby. Zároveň klademe důraz na význam hry, která je pro předškolní dítě nejpřirozenější formou získávání poznatků o světě kolem něj. Také je zároveň zdrojem přátelství a pozitivní interakce s ostatními.

Cílem ŠVP je dovést dítě na konci svého předškolního období k tomu, aby v rozsahu svých osobních předpokladů získalo věku přiměřenou fyzickou, psychickou a sociální samostatnost a základy kompetencí k využívání získaných poznatků, důležitých pro jeho další rozvoj a učení, pro život a vzdělávání.

V tomto roce vyšleme našeho maňáska Kostkáčka spolu s maskotem Motýlkem do světa mezi děti, které s ním budou moci prožít celý víkend, ukázat mu jejich vlastní svět, oblíbené aktivity anebo místa. Celý společný víkend rodiče zdokumentují fotkami, které následně vytisknou a nalepí do třídního deníku.

Pevně doufáme, že bude naše třída Motýlků příjemným místem, kam se bude dítě ráno těšit, zdrojem pestrých zážitků, které bude moct doma vyprávět a podnětným prostředím, které jej připraví na budoucí život.